برخی از فعالیتهای موسسه حسابرسی و خدمات مالی یکتاتدبیر بشرح ذیل میباشد<br /> ۱ـ حسابرسی و بازرس شرکتها <br /> ۲ـ کارشناسی پرونده های قضایی<br /> ۳ـآموزش کلیه امور حسابداری و حسابرسی