این سایت متعلق به هیئت بسکتبال شهر جدید هشتگرد می باشد که حاوی اطلاعات هیئت بسکتبال شهر جدیدهشتگرد و بازیکنان و محل تمرینات و مطالب آموزشی بسکتبال می باشد.