حفاظت کاتدی (Cathodic Protection) پایش یا مانیتورینگ خوردگی (Corrosion Monitoring) سیستم زمین و حفاظت از صاعقه پایش از راه دور خوردگی و حفاظت کاتدی سیستمهای اتوماسیون صنعتی