بدینوسیله<br /> به استحضار میرساندکه<br /> سایت اقتصادی با نشانیهای: <br /> www.eghtesadi.ir <br /> www.eghtesadi.org<br /> و www.eghtesadi.info <br /> قابل مشاهده می باشد.<br /> مدیر سایت اقتصادی <br /> محمدرضا عادلی مسبب کودهی