این سایت درباره‌ی پیامبر زرتشت ، اطلاعاتی به شما ارائه می‌دهد. شما می‌توانید درباره‌ی تاریخچه‌ و مشخصات جغرافیایی منطقه‌ی آذربایجان اطلاعاتی به‌دست آورید و با ادیان قدیمی این منطقه آشنا شوید. شما می‌توانید از گالری این سایت دیدن کنید و به سایر سایت‌های جالب در این زمینه‌ نیز متصل ‌شوید. علاقه‌مندان می‌توانند متن‌های قدیمی پهلوی را در این سایت ملاحظه نمایند.