سایت اختصاصی آقای علی شادلو که عرض دریای خزر را با شنا طی نمود و رکورد جهانی خود را ثبت نمود.