شاخه فعالیت: کتابخانه<br /> نام مسئول: احمد احمدیان<br /> نشانی: شیخ بهایی شمالی - پلاک 144<br /> تلفن: 84994114 - 84994099<br /> فاکس: 88620106<br /> آدرس سایت: http://iclib.nipc.ir/ic<br /> پست الکترونیک: infocenter@nipc.ir