> دانشگاه پیام نور مرکز تفت استان یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.taftpnu.ac.ir
عنوان انگليسى taftpnu.ac
عنوان فارسى دانشگاه پیام نور مرکز تفت استان یزد
توضيحات تلفن : 03526232800

فاکس:03526232902

آدرس الکترونیک: http://www.taftpnu.ac.ir

پست الکترونیک: info@taftpnu.ac.ir
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader