اداره بازرگانی شهرستان میناب در بیستم فروردین ماه سال 1362 در محل فرمانداری میناب با سه نفر پرسنل شروع بکار نمود