> سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://yz.mefa.ir
عنوان انگليسى yz.mefa
عنوان فارسى سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد
توضيحات در سال 1353 قانون تشکیل وزارت اموراقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader