> سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://yazdmaskan.ir
عنوان انگليسى yazdmaskan
عنوان فارسى سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد
توضيحات ریاست سازمان : 6248111 - 6248444

معاونت پشتیبانی : 6235058 مدیریت امور اجرائی : 6232006

مدیریت املاک و مسکن : 6247575 مدیریت شهرسازی و معماری : 6240703
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader