> شرکت برق منطقه ای یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى www.yrec.co.ir
عنوان انگليسى yrec-ir
عنوان فارسى شرکت برق منطقه ای یزد
توضيحات آدرس: یزد- بلوار دانشجو- شرکت برق منطقه ای یزد- صندوق پستی ۶۵۶-۸۹۱۹۵ تلفن ۵-۸۲۵۱۷۵۱- ۰۳۵۱
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader