آدرس: یزد- بلوار دانشجو- شرکت برق منطقه ای یزد- صندوق پستی ۶۵۶-۸۹۱۹۵ تلفن ۵-۸۲۵۱۷۵۱- ۰۳۵۱