> اداره کل راه و ترابری استان یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.yazdroad.ir
عنوان انگليسى yazdroad
عنوان فارسى اداره کل راه و ترابری استان یزد
توضيحات واحد رایانه info@yazdroad.ir
ریاست اداره راه وترابری rezaei@yazdroad.ir
معاونت اداری و مالی barazande@yazdroad.ir
مسئول واحد رایانه alirezadehghani@yazdroad.ir
مسئول روابط عمومی askari@yazdroad.ir
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader