واحد رایانه info@yazdroad.ir <br /> ریاست اداره راه وترابری rezaei@yazdroad.ir <br /> معاونت اداری و مالی barazande@yazdroad.ir <br /> مسئول واحد رایانه alirezadehghani@yazdroad.ir <br /> مسئول روابط عمومی askari@yazdroad.ir