> مرکز بین‌المللی قنات و سازه های تاریخی آب
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.icqhs.org
عنوان انگليسى icqhs
عنوان فارسى مرکز بین‌المللی قنات و سازه های تاریخی آب
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader