> پارک علم و فناوری استان مرکزی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.astp.ir
عنوان انگليسى astp
عنوان فارسى پارک علم و فناوری استان مرکزی
توضيحات آدرس : اراک - انتهای خیابان شهید رجایی - بلوار شهید قدوسی - پارک علم و فناوری استان مرکزی
تلفن : 14-2226011 (0861)
نمابر : 2240051 (0861)
صندوق پستی : 416-38135
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader