> اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.markazitvto.ir
عنوان انگليسى markazitvto
عنوان فارسى اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی
توضيحات نیروی انسانی ماهرو متخصص از عوامل کلیدی وانکارناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می گردد و هرگونه سرمایه گذاری زمانی به رشد اقتصادی سالم و مولد خواهد انجامید که با سرمایه گذاری در نیروی انسانی ماهر همراه باشد .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader