نیروی انسانی ماهرو متخصص از عوامل کلیدی وانکارناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می گردد و هرگونه سرمایه گذاری زمانی به رشد اقتصادی سالم و مولد خواهد انجامید که با سرمایه گذاری در نیروی انسانی ماهر همراه باشد .