مدیریت اداره 0866-3223600 0866-3222036 <br /> <br /> مدیریت سایت 0866-3232324 0866-3222036 <br /> <br /> مشاوره 3223867 - 0866 3222036 - 0866 <br /> <br /> معاونت آموزشی 0866-3224343 0866-3222036 <br /> <br /> روابط عمومی 0866-3224343 0866-3222036