> شهرداری ساوه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.saveh.ir
عنوان انگليسى saveh
عنوان فارسى شهرداری ساوه
توضيحات آدرس :‌ساوه میدان شهرداری

شماره تماس شهرداری :‌3-2230751

دفتر شهردار: 2-2230601

نمابر دفتر شهردار: 2230603

نمابر‌ دبیرخانه :‌2210700

پست الکترونیک : info@saveh.ir
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader