آدرس :‌ساوه میدان شهرداری <br /> <br /> شماره تماس شهرداری :‌3-2230751 <br /> <br /> دفتر شهردار: 2-2230601<br /> <br /> نمابر دفتر شهردار: 2230603<br /> <br /> نمابر‌ دبیرخانه :‌2210700<br /> <br /> پست الکترونیک : info@saveh.ir