> اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ivo-ks.ir
عنوان انگليسى ivo-ks
عنوان فارسى اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
توضيحات تامین بهداشت دام و فرآورده های دامی استان و پیشگیری و مبارزه و درمان بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader