> شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.kshrw.ir
عنوان انگليسى kshrw
عنوان فارسى شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه
توضيحات نام شرکت : شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه
آدرس پستی : کرمانشاه - ظلع غربی پالایشگاه-صندوق پستی 1341- 67145
شماره های تماس : 0831 - 8370135
0831 - 8370163
0831 - 8374149
0831 - 8374145
0831 - 8370067
شماره فاکس : 8370203 - 0831
آدرس ایمیل : kshrwir@kshrw.ir
آدرس وب سایت : http://www.kshrw.ir/
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader