> سازمان حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.kermanshah.rmto.ir
عنوان انگليسى kermanshah.rmto
عنوان فارسى سازمان حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه
توضيحات آدرس : کرمانشاه بلوار بنت الهدی صدر مقابل فرمانداری اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه

تلفن: 14-8249912

نمابر : 8249919

تلفن گویا: 8222446

پست الکترونیکی :kermanshah@tto.ir
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader