این سایت منبع اطلاعاتی خوبی برای استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی می‌باشد. در این سایت می‌توانید اطلاعات جغرافیایی مربوط به هر ماه را مشاهده نموده و اخبار مربوط به GIS را مطالعه کنید. اطلاعات موجود در این سایت بیشتر درباره‌ی سلامت بشر می‌باشد. شما می‌توانید نقشه‌ی شهر ریودوژانیرو را ملاحظه کنید. در این نقشه‌ میزان آلودگی آب‌های این منطقه قابل مشاهده می‌باشد. در نقشه‌ی منطقه جورجیا می‌توانید تجمع جمعیت را مشاهده نمایید و نقشه‌های دیگری نیز در این سایت موجود است که اطلاعات جالب‌تری را ارائه می‌دهند.