> گروه فن آوری شرکت سبز رایانه بیرجند
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.birjandit.com
عنوان انگليسى birjandit
عنوان فارسى گروه فن آوری شرکت سبز رایانه بیرجند
توضيحات داری مجوز رسمی از شورای عالی انفورماتیک کشور
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader