بی شک در گستره استان خراسان جنوبی ، پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی بیش از 80 هزار مددجو و جمع کثیری از اقشار نیازمند جامعه تنها از عهده امدادگرانی مخلص ، مسئولیت شناس و بلند همتی ساخته است که ارزشمندترین سرمایه این نهاد به شمار می آیند.