شهرستان قاینات یکی از شهرستانهای استان خراسان جنوبی است که در بین مدار 58 درجه و 38 دقیقه تا 60 درجه و 56 دقیقه طول و 33 درجه و 6 دقیقه تا 34 درجه و 21 دقیقه عرض جغرافیایی قرار گرفته است.این شهرستان از شمال به شهرستانهای خواف و گناباد از توابع خراسان رضوی و از جنوب به شهرستانهای بیرجند و درمیان و از غرب به شهرستانهای فردوس و سرایان و از شرق بطول 145 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان هم مرز می باشد.فاصله شهرستان با مرکز استان 105 کیلومتر می باشد.