اهداف و سیاستهای راهبردی سازمان 1. احیاء و اشاعه اندیشه تابناک اسلام و ترویج اخلاق اسلامی در میان مردم به خصوص نسل جوان 2. دفاع از اصول اسلام و نظام جمهوری اسلامی 3. گسترش کمی و کیفی تبلیغات دینی، مردمی و سنتهای ملی 4. سیاستگذاری، برنامه ریزی و هدایت تبلیغات اسلامی و دینی 5. تلاش در جهت احیاء و اشاعه معارف دینی 6. انجام مطالعات راهبردی و بررسی کاربردی در زمینه مسائل و نیازهای فرهنگی اقشار مختلف جامعه اسلامی به وی‍‍‍‍ژه جوانان 7. نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم و کتب ادعیه عناوین برنامه: 1. حمایت و هدایت فعالیتهای...