بیانیه مأموریت سازمان تأمین فضاها و تجهیزات مناسب به منظور ایجاد فرصت‌های آموزشی و پرورشی برابر برای افراد لازم‌التعلیم و توسعه مشارکت‌های مردمی، در چارچوب قوانین و مقررات کشور.<br /> ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی استاندارد و مقاوم، متناسب با اولویتها در چارچوب طرح سامان دهی و ضوابط و معیارهای فنی، تأمین منابع و توسعه مشارکتهای مردمی و رضایت بیشتر مخاطبین، براساس نگرش مدیریت سازمان.