به پایگاه اینترنتی اداره کل هواشناسی استان همدان خوش آمدید. نشانی : همدان میدان فرودگاه ؛ تلفن 08112544760 نمابر: 08112544253