با هدف تبادل اطلاعات در زمینه تکنولوژی به خصوص الکترونیک و کامپیوتر