سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی سال 1359 از ادغام سه واحد آموزش یعنی اداره کل تعلیمات حرفه ای ، صندوق کارآموزی و کانون کارآموزی ( سازمان اداری کار سابق ) به نام سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی نام گرفت که از وظایف آن :<br /> <br /> 1- آموزش حرفه و فن<br /> 2- خدمات اشتغال