سعی بر آن داریم تا با این شبکه ، خدمات گسترده و مفیدی را به هموطنان ارائه دهیم و آنها را در جریان عملکرد ها و آشنایی با تاریخچه پیدایش وزبان وسنن این روستا قرار دهیم و دیدنیهای زیبا و جذاب روستا رامعرفی نماییم.<br /> با امید که بتوانیم گامی موثر در جهت آبادی و آبادانی روستا و در نهایت میهن عزیزمان ایران برداریم.