آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.golestanowqaf.ir
عنوان انگليسى golestanowqaf
عنوان فارسى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان
توضيحات شرح وظایف دستگاه :
1- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التویه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد . 2- اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است به استثنای مساجد و مدارس دینی ،تکایا 3- اداره امور موسسات و انجمنهای خیریهای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود. 4- اداره موسسات وانجمنهای خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد(تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه)
و ...
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader