کتاب زیباترین میراث اندیشه بشری است که پیشینه ی مقدس آن به اعجاز جاوید پیامبر مکرم اسلام (ص) برمی گردد. یاور مهربانی که همراهیش مأوا یافتن درقلمرو روشن دانایی رابه ارمغان می آورد. به گواه همه دوستداران کتاب ، درخشش هماره وهدایتگر این محصول ارزشمند در سکوت پرمعنای کتابخانه ، سرآغاز همان نگاه بلندی است که به دور دست تکامل و اعتلاختم می شود. ازاین منظر نقش کتاب وکتابخانه به عنوان اصلی ترین مولفه های پیشرفت وتوسعه جوامع ، نقشی اساسی وغیرقابل انکار است .