استان کرمان به عنوان پهناورترین استان ایران ، با موقعیتی استثنائی در چهارراه اقتصاد جنوب شرق کشور، از پتانسیل بالقوه و منابع سرشاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات پشتیبانی و دپوی کالا برخوردار است که سازمان عمران کرمان وظیفه انتفاع جامعه ایرانی از این امکانات را به عهده گرفته است.