شرکت گاز استان کرمان در سال 1374 به عنوان منطقه شش گازرسانی و فروش رسما فعالیت خود را آغاز کرده و از سال 1379 به صورت شرکت گاز استانی به توسعه گازرسانی و ارائه خدمات به مشترکین خود در سطح استان کرمان و استان هرمزگان ادامه داده است.