اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان کرمان در زمینه عملکرد شاخص های عمومی واختصاصی طی سال 86 از سوی ستاد جشنواره شهید رجایی استان بعنوان اداره کل برتر شناسایی ودر مراسم روز کارمند توسط دکتر دهمرده استاندار کرمان مورد تقدیر قرار گرفت