در سال 1367 با رشته حقوق فعالیت خود را آغاز کرد در حال حاضر در 13 رشته تحصیلی (کاردانی نرم افزار کامپیوتر، کاردان فنی عمران-نقشه برداری ،کارشناسی اقتصاد بازرگانی ،کشاورزی- باغبانی ، کشاورزی- گیاه پزشکی ، حقوق قضایی ، علوم سیاسی ، مدیرت دولتی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،کارشناسی ارشد حقوق - جزا و جرم شناسی ) فعالیت دارد .