اولین مطالعات علمی و سیستماتیک در مورد منابع آب قزوین در سال 1339 توسط بنگاه مستقل آبیاری صورت گرفت. بعداز زلزله بوئین زهرا در سال 1341 و از بین رفتن تعدادی از روستاها و قنوات که در آن زمان مهمترین منابع تأمین آب بودند، طبق تصمیم دولت وقت همراه با نوسازی روستاها، اقداماتی نیز برای توسعه کشاورزی و صنعتی بعمل آمد. بطوریکه از سال 1343 عملاً پروژه عمران قزوین توسط طرح آبیاری دشت قزوین و سازمان عمران به مرحله اجرا در آمد و در سال 1344 وظایف طرح از وزارت نیرو به سازمان آب تهران منتقل گردید. در همان زمان مطالعات شناسائی دشت قزوین آغاز شد و ادامه مطالعات منجر به حفر چاههای اکتشافی و سپس چاههای عمیق بهره برداری گردید. در سال 1373 طرح آبیاری دشت قزوین به اداره کل امور آب منطقه قزوین تبدیل گردید.