پایگاه انتقال خون بجنورد از اواخر دهه 1350 و بشکل بانک خون و <br /> زیر مجموعه ای از شبکه بهداشت و درمان شهرستان آغاز بکار کرده <br /> و با دریافت خون و فرآورده های خونی از پایگاه مشهد نیازهای اولیه <br /> بیماران را برطرف نموده است . <br /> همزمان با افزایش جمعیت و گسترش مراکز بهداشتی و درمانی <br /> و افزایش نیاز به خون و فرآورده های آن خصوصاً در موارد اورژانسی ، <br /> بخش خونگیری پایگاه بشکل محدود راه اندازی شد که بیشتر <br /> در موارد خاص و اورژانس خونگیری انجام می گرفت .