> ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.invest-cb.ir
عنوان انگليسى invest-cb
عنوان فارسى ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری
توضيحات چهارمحال وبختیاری تا قبل از سال 1332 در قالب شهرستان شهرکرد وبختیاری از شهرستانهای استان اصفهان محسوب می شد. در این سال (1332) به لحاظ موقعیت ویژگیهای اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاکم بر منطقه، شهرستان شهرکرد از استان اصفهان منتزع و به عنوان فرمانداری مستقل بختیاری در تقسیمات سیاسی کشور قرار گرفت. در همین سال به موجب مصوبه شماره 41550 سال 1332 برای اولین بار صراحتا بحث استقلال سیاسی آن براساس تجانسها و قومیتها و ارتباطات سیاسی و ایلی و سوابق تاریخی منظور می شود. برابر همین مصوبه بخشهای باغ ملک و ایذه ضمن انتزاع از شهرستان اهواز و ایجاد بخش جدید اندیکا و نیز سردشت ضمن انتزاع از شهرستان دزفول به حوزه فرمانداری مستقل چهارمحال و بختیاری ملحق می شوند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader