از سال 1337 تا سال 1352 استان چهارمحال و بختیاری به صورت فرمانداری کل ، تحت نظارت استانداری اصفهان اداره می گردیده است و امور اقتصادی و دارایی نیز با عنوان پیشکاری عمل می نمود.<br /> در سال 1352 چهارمحال و بختیاری به استان تبدیل و اداره کل امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیل گردید.این اداره تا سال 1381 با همین عنوان فعالیت داشته و از سال 1381 به سازمان امور اقتصادی و دارایی ارتقاء سطح یافته است .