تدوین استراتژی ها (راهبردها) سیاست ها خط مشی ها و برنامههای توسعه صنعتی و معدنی کشور در چارچوب سیاست“های اقتصادی کشور.<br /> تهیه و تدوین و اجرای برنامه های خاص و استراتژیک صنعتی و معدنی در بخش دولتی.<br /> ارائه راهبرد سیاست ها تدوین مقررات استانداردها و شاخص های بهره“برداری از معادن و صنایع کشور.<br /> نظارت بر روند فعالیت های صنعتی و معدنی در جهت تحقق سیاست ها هدف ها و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.