اهداف سازمان عبارتند از :<br /> احیاء و توسعه و بهره برداری اصولی از عرصه های منابع طبیعی<br /> بهبود کمی و کیفی پوشش گیاهی با توجه به پتانسیل آن <br /> افزایش علوفه تولیدی و با کیفیت در مراتع <br /> تعادل دام و مرتع و حفظ آب و خاک <br /> استفاده و به کار گیری کامل قابلیت ها و استعداد های موجود در بخش منابع طبیعی <br /> ایجاد تشکلهای مردمی جهت پیگیری در امر احیاء اصلاح و توسعه منایع طبیعی <br /> توقف عوامل تخریب منابع طبیعی چه به صورت فیزیکی و چه به صورت غیر فیزیکی <br /> بستر سازی برای انجام فعالیتهای اشتغال زایی و اقتصادی <br /> حفظ اصلاح و بهبود پوشش گیاهی (جنگل و مرتع)