در هر حال پس از گذشت یکی دو سال از فعالیت اداره برحسب ضرورت واحد مطالعات آبهای زیر زمینی به اداره ملحق گردید که با حفر چاه پیزو متری ومشاهده ای در دشتهای استان واندازه گیری های سطح ایستابی عملاً فعالیت خود را شروع کرد، با گذشت زمان و روند رو به افزایش فعالیت امور آب و مراجعات مردمی لزوم تشکیلات وسیع تر با پرسنل فنی و کادر علمی توانمندی را می طلبید که در همین راستا و با توجه به چارت جدید آب منطقه ای این امور در سال 1370 به ادارۀ کل امور آب استان ارتقاء پیدا کرد تا تحت نظر شرکت آب منطقه ای اصفهان حوزۀ فعالیت اداره کل در زمینه طرحهای عمرانی- نظارتی و فنی و پروژه های آبرسانی و تأمین آب نیز عملاً وارد عرصۀ جدید فعالیت گردد.