> مدیریت کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.chb.iplf.ir
عنوان انگليسى chb.iplf
عنوان فارسى مدیریت کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری
توضيحات این استان در تقسیمات کشوری سال 1316شمسی که ایران به ده استان تقسیم شد و چهار محال بختیاری از توابع استان اصفهان یا استان دهم قرار گرفت در سال 1337 فرمانداری کل بختیاری و چهارمحال و در سال1352استان چهار محال و بختیاری تشکیل شد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader