معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال1381 با تفکیک از معاونت درمان تشکیل گردید. مهمترین چالش معاونت همانند سایر مراکز تازه تشکیل یافته اختصاص ساختمان برای ستاد آن بود، پیرو هماهنگی های به عمل آمده پس از بازسازی بخشی از ساختمان بیمارستان قلیپور (کودکان سابق)که به دلیل انتقال بخش های آن به بیمارستان امام خمینی ره خالی شده بود و با ایجاد تغییرات اساسی، ساختمان ستاد معاونت غذا ودارو با مدیریت های وابسته به آن در مردادماه سال 83 آماده افتتاح گردید و همزمان با برگزاری دوازدهمین اجلاس معاونین غذا وداروی کشور با حضور معاون غذا وداروی وقت وزارت در تاریخ مذکور افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.